Statuten van de vzw

Titel I – Naam, doelen, actiemiddelen en hoofd zetel

Artikel 1

De vereniging heeft als naam : Fédération Bruxelloise Francophone des Institutions pour Toxicomanes, afgekort : « FEDITO Brussel »

Artikel 2

De hoofdzetel van de vereniging is gelegen in het arrondissement Brussel; Voorzittersstraat 55 te 1050 Brussel. De hoofdzetel kan naar een andere plaats worden overgebracht na besluit van een algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien in de aanpassing van de statuten. (Artikel 8 van de wet van 2 mei 2002)

Artikel 3

De vereniging heeft als doel :

 1. Het doen kennen en herkennen van de noden en bestaan van Brusselse bicommunautaire structuren, specifiek van preventie, hulp, zorg en de afname van risico’s voor drugsverslaafden en voor personen die betrokken zijn bij verslavingen in de brede zin van het woord.Het fenomeen van verslaafden evolueert, het is complex en heeft nood aan een permanent onderzoek volgens de voorgestelde aanpak.
  Vandaar het belang van structuren die specifieke hulp bieden, gespecialiseerde onderzoekscentra voor preventie, begeleiding, zorg en risicobeperking, ongeacht de betrokken producten.
 2. Een gesprekspartner te zijn van de overheid en de media tijdens de uitbreiding van een gezondheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoek op gebied van verslaving in de brede zin van het woord. Het is mogelijk dit te doen door de aangesloten instellingen.
 3. Om de coördinatie en samenwerking van de instellingen en de diensten te waarborgen en meer in het algemeen met andere sectoren die bezig zijn met het ‘fenomeen’ drugs.
 4. Om aangesloten instellingen te verzekeren van erkenning en subsidies om een goede werking te garanderen en het hun mogelijk maken om alle verslaafden die hun hulp vragen te helpen ongeacht hun socio-economische situatie.

Om deze doelen te bereiken, zal de organisatie informatie, documentatie en formatie activiteiten en onderzoeken organiseren, alsook ontmoetingen, conferenties, studiedagen plannen, op regionaal, nationaal of internationaal vlak. Deze lijst van activiteiten is niet gelimiteerd.

Ze mag ook, binnen het kader van haar sociale doelen, alle middelen en geldsommen inzamelen en beheren.

Ze mag alle contracten en overeenkomsten aangaan met alle natuurlijke of rechtspersonen en overheidsinstanties.

Ten slotte, mag de organisatie zich associëren, samenwerken, collaboreren en het coördineren van synergie met alle natuurlijke of rechtspersonen, in de openbare of particuliere sector, zolang de samenwerking nuttig zal zijn voor het bereiken van zijn doel.

Artikel 4

De vereniging is gevormd voor een onbepaalde duur. Ze kan op elke moment worden ontbonden zolang het aan de wettelijke eisen voldoet die hiervoor vereist zijn.

Titel II – Algemene vergadering

Artikel 5

De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging.

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn diegenen die door de wet of door de huidige statuten uitdrukkelijk verleend werden. Deze komen voornamelijk voort uit haar bevoegdheid, de keuze van de beleidsopties, alsook uit een overzicht van de uit te voeren projecten. Daarnaast is de algemene vergadering exclusief bevoegd voor:

 1. Aanpassingen aan de statuten ;
 2. De benoeming en het ontslag van de bestuurders ;
 3. De goedkeuring van de budgetten en de rekeningen ;
 4. Het verlenen van kwijting aan bestuurders ;
 5. De vrijwillige ontbinding van de vereniging ;
 6. De aanvaarding en uitsluiting van geassocieerden ;
 7. De goedkeuring van het reglement interne orde dat van toepassing is op de specificiteit en de organisatie van de technische organen van de federatie ;
 8. In alle gevallen waarin de huidige statuten het eisen.

Artikel 6

De algemene vergadering bestaat ui de effectieve en geassocieerde leden.

Enkel de effectieve leden maken spraak op alle rechten van de associatie en hebben dus het recht om te stemmen op de algemene vergadering.

Artikel 7

Het aantal effectieve leden is ongelimiteerd maar mag niet minder zijn dan vier.
Het aantal geassocieerde leden is ongelimiteerd. Ze mogen werksessies bijwonen alsook de algemene vergadering, maar mogen niet stemmen.

Artikel 8

De effectieve leden zijn de instellingen die op datum van dit document al lid zijn. Aangesloten instellingen worden vertegenwoordigd door fysieke personen gekozen door de organen van deze instellingen, waaronder de leden en hun personeel. Als deze fysieke leden hun mandaat verliezen, worden zij automatisch vervangen op de algemene vergadering door de vertegenwoordiger die door hun instelling is aangewezen.

Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid aan wie hij een schriftelijke volmacht geeft, ondertekend en gedateerd.

Elk lid kan slecht 1 ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over slechts 1 enkele stem op de algemene vergadering.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke daarvan, door een medewerker die gekozen werd door zijn collega’s.

Artikel 9

 1. De algemene vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris in de loop van het eerste helft van het jaar om de rekeningen van het lopen jaar en de budgetten voor het volgend jaar goed te keuren. De algemene vergadering kan uitzonderlijk worden bijeengeroepen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Een vergadering moet tot stand komen wanneer een vijfde van de leden dit verzoeken.
 2. Alle medewerkers worden voor de algemene vergadering uitgenodigd door de secretaris door middel van een brief, ten minste acht dagen voor het houden van vergadering. In geval van nood kunnen de effectieve en de geassocieerde leden echter uitgenodigd worden via elektronische mail.
 3. De oproepbrief vermeldt de datum, het uur en de plaats van de algemene vergadering en vermeldt de agendapunten zoals ze zijn vastgesteld door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat getekend is door minstens 1 op de 20 effectieve leden wordt op de agenda gezet.
 4. De besluiten van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder en ondertekend in een register ter beschikking van de leden, dat bewaard wordt op de hoofdzetel van de associatie.

Artikel 10

De algemene regel is dat de vergadering geldig verklaard wordt als minstens 50 percent van de effectieve leden aanwezig is, of geldig vertegenwoordigd is, zonder uitzondering voorzien in de wet worden de beslissingen genomen via een eenvoudige meerderheid (50% +1) van de effectieve leden die aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd. De blanco stemmen en de afwezigen worden niet in rekening genomen. In het geval van gelijke verdeling van de stemmen weegt de stem van de voorzitter door.

Artikel 11

De algemene vergadering mag echter niet delibereren over onderwerpen die onder haar aandacht werden gebracht tijdens de vergadering, enkel als twee derden van de effectieve leden die aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd hiermee akkoord gaan en behoudens de bepalingen in de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, die gewijzigd werd door de wet van 2 mei 2002.

In afwijking van de vorige paragraaf, kunnen de beslissingen van de algemene vergadering met betrekking op de wijziging van de statuten, de uitsluiting van sociëteiten of de vrijwillige ontbinding van associatie enkel genomen worden onder bijzondere voorwaarden van aanwezigheid en eventueel de juridische goedkeuring die vereist wordt in de artikels 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, die gewijzigd werd door de wet van 2 mei 2002.

Artikel 12

De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers die elke geassocieerde instelling vertegenwoordigen met een minimum van vier leden.

Kunnen ook effectief lid worden: de vzw’s, de departementen en diensten van ziekenhuizen, openbare nutsvoorzieningen die :

 • Hun statuten en eventueel hun interne regels hebben ingediend aan het secretariaat van de federatie ;
 • Voldoen aan het maatschappelijk doel, zoals omschreven in artikel 3 van dit document en zich houden aan de morele en materiële eisen zoals vastgelegd in de interne regels ;
 • Hun hoofdzetel hebben in de regio Brussel.

Alle kandidaat-leden moeten, na hun kandidatuur aan de voorzitter van de raad van bestuur te hebben overgemaakt, door deze laatste voorgesteld worden op de algemene vergadering.

De kandidaat zal worden toegelaten als effectief lid of als geassocieerd lid op een algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering na het positief stemmen van een meerderheid van twee derde van de aanwezig of vertegenwoordigde leden.

Kan worden aangesloten als geassocieerd lid, elke rechtspersoon die haar bijdrage aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel bijdraagt. Deze bijdrage is een jaar geldig. De toelating en ontslag van de geassocieerde leden zijn de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering en kandidaat-leden vallen onder dezelfde voorwaarden.

De beslissing om een lid toe te voegen of te weigeren, genomen op de algemene vergadering, wordt per brief aan het kandidaat lid meegedeeld door de secretaris. Het is niet mogelijk hierop in beroep te gaan.

Elke kandidaat die niet werd toegelaten mag na een jaar een nieuwe kandidatuur insturen, vanaf de dag van dat de eerste beslissing genomen werd.

De effectieve medewerkers nemen deel aan de activiteiten van de vereniging in naleving van de huidige staturen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het nastreven van de doelstellingen van de vereniging.

Geassocieerde leden mogen uitgenodigd worden om werkgroepen en algemene vergadering bij te wonen zonder recht om te stemmen.

Artikel 13

Elk lid kan op elke moment uit de associatie stappen door het versturen van een aangetekende brief geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Deze uitsluiting vindt plaats vanaf de dag dat de aangetekende brief verstuur werd. De algemene vergadering kan een lid als afgetreden achten wanneer deze niet geldig vertegenwoordigd is op twee opeenvolgende algemene vergaderingen alsook wanneer deze zijn bijdrage niet betaald heeft die hem is opgelegd geweest door de raad van bestuur, als het zeker is dat het niet om een vergissing of een vertraging van hun kant gaat.

Artikel 14

Een lid (een rechtspersoon, een natuurlijke persoon die volmacht heeft gekregen van een effectief lid) mag niet uitgesloten worden door een meerderheid van twee derde stemmen op de algemene vergadering, het desbetreffende lid krijgt eerst de kans om voor de algemene vergadering zijn lot te argumenteren.
Motieven voor uitsluiting zijn: het niet respecteren van het charter van de federatie, het niet respecteren van de regels van algemene werking die in het intern reglement vernoemd worden, een verandering in de natuur van de activiteiten van de institutie of dienst dat het op gespannen voet brengt met het maatschappelijk doel van FEDITO of de aanvaardingscriteria.

De aanhechting van een lid wordt automatisch geëindigd na de ontbinding van dat lid (rechtspersoon).

Artikel 15

De bijdrage van de effectieve en geassocieerde leden wordt jaarlijks vastgelegd door de algemene vergadering en mag het bedrag van €500 per jaar niet overschrijden.

Titel III – Administratie, dagelijks bestuur

Artikel 16

De vereniging wordt bestuur door een raad van bestuur samengesteld uit minstens 3 leden, gekozen uit de vertegenwoordigers van de effectieve leden tijdens de algemene vergadering en op elke moment terugroepbaar door hen.

Hun mandaat is telkens verlengbaar met 2 jaar.

In geval van ontslag, verdwijning, of het verlies van mandaat als vertegenwoordiger van een effectief lid, zal de raad van bestuur passende maatregelen nemen tot de verkiezingen voor een vervanger op de algemene vergadering, dit moet zich voltrekken binnen de 3 maanden.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elk lid kan slechts 1 volmacht hebben.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een simpele meerderheid van de stemgerechtigden. (50% + 1)

Deze beslissingen worden ondertekend in de PV door de voorzetter en een bestuurders en ingeschreven in het register dat bewaard wordt op de hoofdzetel.

Artikel 17

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Als hij dit nodig acht mag er ook een ondervoorzitter gekozen worden.

Artikel 18

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van de twee bestuurders. In geval van afwezigheid van de voorzitters worden zijn bevoegdheden overgenomen door de oudste van de bestuurders of door de ondervoorzitter.

Elke keer als een lid dit aanvraagt, zal er een geheime stemming plaatsvinden.

Artikel 19

De raad van bestuur heeft de meest uitgestrekte bevoegdheden voor het bestuur en permanent beheer van de vereniging. Uitgesloten in zijn bevoegdheden zijn de acties vastgelegd in de wet of in de huidige statuten op de algemene vergadering.
Zij kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot :

 • alle betalingen maken en ontvangen en bonnetjes maken of vragen;
 • maken en ontvangen van alle stortingen ;
 • Ophalen, uitwisselen, vervreemden of verwerven of verkopen van een huurcontract, voor alle roerende en onroerende goederen ;
 • Aanvaarden en ontvangen van alle subsidies ;
 • Aanvaarden en ontvangen van alle donaties ;
 • Instemmen en beëindigen van alle contracten ;
 • Elke lening aangaan ;
 • Pleiten voor zowel eiser als verweerder voor elke jurisdictie of het dwingen tot het maken van een oordeel of compromis ;
 • Jaarlijks de goedkeuring van de algemene vergadering verkrijgen voor de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar.

Dit kan ook leiden tot het bepalen van de bevoegdheden en ontslaan van het personeel van de vereniging waarvoor hij bevoegd is, in overeenstemming met de cao’s in die sector, de lonen en de uitkeringen.

Artikel 20

De raad mag, onder haar verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vereniging delegeren, met gebruik van de corporate handtekening, aan een gedelegeerde bestuurder, gekozen door de leden en dus neemt hij de bevoegdheden over en de eventuele vergoeding. De raad mag evenwel het dagelijks bestuur en de handtekening delegeren aan een gemachtigde van haar keuze, alsmede eventuele bijzondere bevoegdheden aan een gemachtigde van haar keuze doorgeven.

Artikel 21

Handelingen die betrekking hebben op de Federatie, met uitzondering handeling van het dagelijks bestuur, worden minstens ondertekend door een bijzondere delegatie van de raad van bestuur, door twee bestuurders die hun macht niet tegenover derden moeten bewijzen.

De hangtekening van een lid van de raad van bestuur of van een andere afgevaardigde volstaat voor het ontvangen van aangetekende verzendingen met de post, voor het beheer van een lopende rekening bij een financiële instelling en voor elke som minder dan 2.500 euro. Voor het hoger bedrag is de handtekening van 2 bestuurders vereist en voldoende.

Artikel 22

De leden van de raad van bestuur hebben, op grond van hun positie, geen enkele persoonlijke verplichting en zijn enkel verantwoordelijk voor het uitoefenen van hun mandaat.

Artikel 23

De federatie heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor het doen en laten van geassocieerde organismen. Deze behouden hun volledige morele en materiële onafhankelijkheid, onder voorbehoud dat deze zich houden aan de afspraken gemaakt in het intern reglement.

Artikel 24

Het intern reglement is opgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd op de algemene vergadering, met goedkeuring van minstens twee derden van de aanwezige leden of geldige vertegenwoordigers.

Titel IV –”Budgetten en rekeningen”

Artikel 25

Elk jaar, op 31 december, stopt de rekening van het lopende boekjaar en wordt de begroting voor het volgende jaar opgesteld. De raad van bestuur legt de rekeningen en de budgetten voor ter goedkeuring op de algemene vergadering. Na goedkeuring, beslist de algemene vergadering over de kwijting aan bestuurder en eventuele commissieleden.

De raad van bestuur zorgt ervoor dat de financiële overzichten en andere documenten die de wet voorschrijft na goedkeuring ten laatste 30 dagen later worden ingediend aan de Rechtbank van Koophandel of de Nationale Bank van België.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 26

De controle op de financiële situatie, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen mogen toevertrouwd worden aan een commissielid met verantwoordelijkheid over de rekeningen en/of een accountant aangesteld door de algemene vergadering.

Het commissielid of de accountant worden benoemd voor een termijn die elke drie jaar te vernieuwen is.

Titel V – Ontbinding en faillissement

Artikel 27

In geval van ontbinding of vrijwillig faillissement zal de liquidatie worden uitgevoerd door een liquidadeur aangewezen door de algemene vergadering die zijn bevoegdheden bepaalt.

Artikel 28

In alle gevallen van vrijwillige ontbinding, legaal of juridisch, op welk moment of om welke reden ook, zal de netto activa die overblijft na het afbetalen van de schulden en kosten van faillissement toegewezen worden aan een onderwerp in lijn met het doel van de vereniging dat gekozen wordt op de algemene vergadering.

TITEL VI –Diverse bepalingen

Artikel 29

Voor alle vragen die niet beantwoord worden door de wet van 27 juni 1921 die aangepast werd in de wet van 2 mei 2002 of door de huidige statuten, moet men zich adresseren tot het intern reglement van de associatie, opgesteld voor de raad van bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Aangepaste statuten goedgekeurd op de algemene vergadering van 21 september 2007

Top